19/2023 Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A.

Data: 28 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat:
Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 28 czerwca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pana Krzysztofa Zawadzkiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 28 czerwca 2023 roku.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej pana Krzysztofa Zawadzkiego przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 czerwca 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 28 czerwca 2023 r

Krzysztof Zawadzki CV

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl