23/2023 Zawarcie i rozliczenie transakcji skupu akcji własnych CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 24lipca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 21sierpnia 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach od 2 do18sierpnia 2023 r. skupu akcji własnych („Skup”).

W wykonaniu Skupu Spółka nabyła 1.274.092 (słownie: milion czterysta dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji własnych, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLCELPD00013 („Akcje Własne”).

Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 25,24 zł (dwadzieścia pięć złotych 24/100) za jedną Akcję Własną i za łączną cenę 32 179 561,32 zł (trzydzieści dwa miliny sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i32/100 grosze). Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 127.409,20 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięć złotych i 20/100 groszy).

Nabyte przez CPD S.A. Akcje Własne stanowią 14,22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (przed Skupem Spółka posiadała już 3 208 149 akcji własnych). Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, za wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Akcje Własne zostały nabyte w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h.

W ramach Skupu złożonych zostało 195 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 5.261.960 (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych do nabycia przez akcjonariuszy Spółki w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach Skupu, Spółka dokonała redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia ważona stopa redukcji złożonych ofert liczona z indywidualnych stóp redukcji wyniosła 75,77%.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych nastąpiło w dniu 23 sierpnia 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpiła poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 23sierpnia 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 23sierpnia 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl