22/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 sierpnia Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 23 w § 1 z 29 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Uchwałą nr 3 w § 15 z 5 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. 18 sierpnia 2014 roku, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 19 sierpnia 2014 r.

Załączniki
Tekst Jednolity Statutu CPD S.A.

Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl